Weight pulling

V soutěži weight pulling budou přihlášená zvířata rozdělena na feny a psy. Feny a psi budou dále zařazeni dle váhy do dvou váhových kategorií. Zúčastnit se můžete weight pullingu PROFI, tzn. bez hračky a weight pullingu NEPROFI, tzn. s hračkou. Ohodnoceny budou první tři psi/feny v jednotlivých kategoriích. Vyhodnocovat vítězové se v jednotlivých kategoriích budou dle přepočtu utažené váhy, ku váze psa/feny. Ohodnocena bude také největší utažená váha (THE MOST WEIGHT PULLED) a největší utažená váha na váhu psa (THE MOST WEIGHT PULLED PER KILOGRAM OF BODY). Vždy vzhledem k PROFI a NEPROFI pullingu.

Váhové kategorie budou doplněny

Pravidla pullingu budou následovná: každý bude mít 8 tahů. Dále každý bude mít 3 fauly na celou soutěž a opravovat se bude ihned. Dále bude vyloučen ten handler, který bude na svého psa agresivní (to znamená agresivní chování při handlování na dráze nebo agresivní chování poté, co se psovi nepovede tah). Psi musí také tahat bez náhubku (ty jsou při tazích zakázané) a nesmí projevit agresivitu vůči handlerovi nebo okolí.

DŮLEŽITÉ! Opět bude Weight pulling rozdělen na dvě samostatné soutěže, to znamená PROFI pulling, kde budou zvířata tahat opravdu a pouze jen profi a na dráze, před ní nebo za ní nebude žádná hračka. Druhá soutěž bude NEPROFI pulling, kde už si každý může tahat na návnadu (kromě živých zvířat a krmení)

Aby byla kategorie otevřena je nutno, dosáhnout alespoň 3 zvířat v dané kategorii, jinak budou kategorie sloučeny.

Soutěž bude opět rozdělena na dvě samostatné soutěže,  tzn. WP profi bude dopoledne a WP neprofi odpoledne.

Dále novinkou je kategorie nováčků. Kategorie nováčků bude zařazena k profi pullingu. Tato kategorie je otevřena pro psy a feny od 10 měsíců , kteří se učí a nejsou schopni bez pomoci handlera tahat.Nováčci mají 10 tahů. Kategorie není váhově rozdělena pokud je větší počet psů může být dělena na psy a feny. Tahá se pouze v kategorii PROFI. Handler může mít psa na vodítku, pes se může dotknout handlera a handler jeho po celou dobu  tahu , pes nesmí být na dráze vláčen na vodítku ani za postroj. Na konci  může psa odměnit pamlskem nebo hračkou ( mimo dráhu!!) . Samozřejmostí je dávat si pozor, aby pamlsek nikde neupadl aby ostatní psi nebyli znevýhodněni. Na pamlsek nebo hračku se nesmí přímo lákat. Handler může ukončit tah sám a zároveň i rozhodčí může tah ukončit pokud usoudí, že pes není připraven dál pokračovat.

In the weight pulling competition, the animals will be divided into females and dogs. Females and dogs will be further classified according to weight into two weight categories. Participate in the weight pulling PROFI, ie. without toys and weight pulling NEPROFI, ie. with a toy. The first three dogs / females will be evaluated in each category. To evaluate the winners in each category will be according to the weight of the tightened weight, to the weight of the dog / females. The MOST WEIGHT PULLED and the MOST MOST WEIGHT PULLED PER KILOGRAM OF BODY will also be evaluated. Always due to PROFI and NEPROFI pulling.
 
 The pulling rules will be as follows: each will have 8 moves. Everyone will have 3 fouls on the entire competition and will be repaired immediately. In addition, the handler who will be aggressive on his dog (ie aggressive behavior on track or aggressive behavior after the dog does not pull) will be excluded. Dogs also have to be pulled without a muzzle (they are forbidden at times) and must not show aggressiveness to the handle or the surroundings.
IMPORTANT! Again, Weight pulling will be divided into two separate competitions, ie PROFI pulling, where the animals will pull really and only profi and on the track, in front of it or there will be no toy behind it. The second contest will be NEPROFI pulling, where everyone can drag on bait (except for live animals and feeding)
In order for the category to be open, it is necessary to reach at least 3 animals in that category, otherwise the categories will be merged.