High jump

1)      High jump je soutěž skoku do výšky
2)      Vyhrává jí pes/fena s největší zdolanou výškou
3)      Každý má 3 fauly na celou soutěž, třetím faulem pro něho soutěž končí. Faulem se rozumí nechycení peška v dané výšce nebo neudržení jej 5 vteřin.
4)      Při stejné zdolané výšce rozhoduje nejdříve pokus, kterým pes danou výšku zdolal a při stejném počtu pokusů bude
rozhodovat rozeskok.
5)     Bude se skákat na kovové konstrukci a k dispozici budou erární pešci, pokud někdo bude z nějakého důvodu
chtít svého, má tu možnost a může si jej vzít
6)      Pes nesmí projevit agresivitu vůči handlerovi nebo ostatním lidem. . "živost" vůči ostatním psům se za agresivitu
nepovažuje. Ovšem je na majiteli/handlerovi psa, aby si zvládl svého psa ohlídat, aby nedošlo ke rvačce. Zároveň handler nesmí být agresivní vůči svému psu.
7)      V místě skákání bude vždy jen soutěžící pes.
8)      Pes je upoután na vodítku a nestahovacím obojku. Není povolen postroj.
9)  Psi budou rozděleni do následujících
kategorií:  SBT/ABT psi
                   SBT/ABT feny
                   APBT/AST psi
                   APBT/AST feny
11)  Minimální zdolaná výška pro APBT/AST je 160 cm, pro SBT/ABT to je 100 cm
12)  Psovod si přidává výšku dle svého uvážení (nejméně však 5 cm).
13)  Handler/pes musí zdolat tzv. základní výšku, kterou si nechal nastavit jako výchozí. Pokud zdolá, může posléze pokračovat na libovolné výšce dál. Do té doby než vyčerpá všechny fauly. V průběhu skoku na dané výšce (byť došlo i k několika faulům) lze psovy nechat nastavit výšku jinou, vždy se však musí jednat o výšku vyšší, než byla výška předchozí. ¨

Cena 200 Kč/pes

) High jump is a high jump competition
2) The dog / bitch with the highest height is wins
3) Everyone has 3 fouls on the whole competition, the third foul for him the competition ends. Faulem means not hitting a foot at a given height or not holding it for 5 seconds.
4) At the same height, the first attempt is made by the dog to overcome the height and the same number of attempts
decide the jump.
5) It will jump on a metal construction and there will be errant paws if someone will for some reason
want yours, has the opportunity and can take it
6) The dog must not be aggressive towards the handler or other people. . "life" towards other dogs is aggressive
does not consider it. However, it is the owner / handler's dog to manage his dog to watch to avoid a fight. At the same time the handler must not be aggressive to his dog.
7) The jumping place will always be a dog competitor.
8) The dog is fastened on a leash and non-retractable collar. No harness allowed.
9) Dogs will be divided into the following
categories: SBT / ABT dogs
                   SBT / ABT females
                   APBT / AST psi
                   APBT / AST females
11) Minimum height for APBT / AST is 160 cm, for SBT / ABT it is 100 cm
12) The handler adds height at his discretion (at least 5 cm).
13) The handler / dog must reach the so-called basic height that he / she has set as the default. If it collapses, it can then continue at any altitude. Until all fouls are exhausted. During the jump at a given height (even if there are several fouls), the dogs can be set to a different altitude, but they must always be higher than the previous height. ¨
Price 200 CZK / dog