Áčko/A-frame

   Psi soutěží v přeskoku přes áčko, vyhrává pes s nejvíce přeskoky (překážka). Časový limit je 1 minuta.  Pes je podobu svého pokusu na volno
(může být i na vodítku). Proto opět v soutěžním poli nebudou žádní jiní psi kromě, toho, který zrovna soutěží. Pes musí začínat 30 cm od nohy áčka
a pokusy se počítají při dotknutí psa země.  Handler může psa povzbuzovat, lákat, může použít různá lákadla, kromě jídla (pamlsky, granule, maso, piškoty atd.). Handler se nesmí psa dotýkat, povolen je pouze letmý dotek psa, za který ovšem handler nemůže. Pes nesmí projevit agresivitu vůči handlerovi nebo ostatním lidem. "živost" vůči ostatním psům se za agresivitu nepovažuje. Ovšem je na majiteli/handlerovi psa, aby si zvládl svého psa ohlídat, aby nedošlo ke rvačce. Zároveň handler nesmí být agresivní vůči svému psu. Minimálně věk pro účast je 12 měsíců.

Zvířata budou rozdělena do těchto kategorií: SBT/ABT - psi
                                                                                       -  feny
+ budou do této kategorie zařazena zvířata vážící do 14 kg

                     APBT/AST - psi
                                         - feny

Dogs compete in a jump over an ace, wins the dog with the most jumps (obstacle). The timeout is 1 minute. Dog is a form of his attempt to leave
(may also be on a leash). Therefore, there will be no other dogs in the competition field except for the one who is in the competition. The dog must start 30 cm from the leg
and attempts are counted when touching a dog's land. Handler can encourage the dog, lure, can use various attractions, except food (snacks, beans, meat, sponge etc.). The handler is not allowed to touch the dog, only the dog's touch is allowed for which the handler can not. The dog must not show aggression to the handler or other people. "living" against other dogs is not considered aggressive. However, it is the owner / handler's dog to manage his dog to watch to avoid a fight. At the same time the handler must not be aggressive to his dog. The minimum age for participation is 10 months.

Animals will be divided into the following categories: SBT / ABT - dogs
                                                                                                  - females
                                                                                         APBT / AST - dogs
                                                                                                                       - females